BVB

Tájékoztató

Belső visszaélés-bejelentési rendszerről

 

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (a továbbiakban: Egyházmegye) és a fenntartása alatt működő alábbi intézmények (a továbbiakban: Intézmény)

 1. Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde
 2. Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
 3. Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda
 4. Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
 5. Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 6. Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 7. Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
 8. Szent Erzsébet Otthon

közösen belső visszaélés-bejelentési rendszert hoznak létre.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszert az Egyházmegyénél erre a célra kijelölt pártatlan személy működteti.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer célja, hogy lehetővé váljon a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkra tett bejelentések kivizsgálása a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023- évi XXV. törvényben ( a továbbiakban: Panasztv.) foglaltaknak megfelelően.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

 

Ezen rendszer keretében bejelentés benyújtására jogosult:

 • Egyházmegye vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyike által foglalkoztatott;
 • az a foglalkoztatott, akinek az Egyházmegyénél vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikénél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 • Egyházmegyével vagy a fent hivatkozott Intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Egyházmegyével vagy a fent hivatkozott a Intézmény valamelyikével szerződéses kapcsolatban áll;
 • az Egyházmegyével vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikével szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • az Egyházmegyénél vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikénél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • Egyházmegyénél vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikénél fentiek szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek a fentiek szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Egyházmegyével vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikével megszűnt.

 

A bejelentő bejelentését szóban vagy írásban teheti meg. 

 

Az írásbeli bejelentését benyújthatja papír alapon

 • személyesen Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye székhelyén (4024 Debrecen, Varga u. 4. ) munkaidőben személyesen átadott irat útján, vagy
 • postai úton a 4002 Debrecen, Pf. 230. címre megküldött irat útján.

 

Az e-mailben megküldött levél nem minősül írásban tett bejelentésnek továbbá elektronikus iratnak sem tekinthető, ezért az e-mailben érkezett bejelentések figyelembe vételére és azok alapján kivizsgálás indítására nincs lehetőség, kivéve, ha e-mailben megküldött bejelentését papír alapon írásban is megerősíti.

 

Szóbeli bejelentését a bejelentő megteheti – az Egyházmegye honlapján (dnyem.hu) megadott elérhetőségek valamelyikén személyes időpont-egyeztetést követően – személyesen az Egyházmegye székhelyén a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél.

A szóban tett bejelentésről jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a bejelentő számára átadásra kerül.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a fentiek szerint beérkezett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő részére, melyben tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról.

 

A belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja. Ezen határidőt különösen indokolt esetben – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – meghosszabbíthatja, azonban a kivizsgálás időtartama ez esetben sem haladhatja meg a három hónapot. 

 

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 1. a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 3. c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 4. d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

A bejelentés kivizsgálása során:

 • értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és
 • meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentés szerinti visszaélések orvoslására.

 

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az írásbeli tájékoztatást mellőzheti, ha a bejelentőt a vizsgálat eredményéről szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el.